ลักษณะงาน Event Organizer และ Plan Media


 • วางรูปแบบ Theme & Concept เพื่อสร้างความน่าสนใจของงาน
 • สร้าง Gimmick งาน เพื่อความประทับใจของผู้ร่วมงาน
 • นำเสนอกิจกรรมต่างๆ ที่ควรจะเกิดขึ้นและสอดคล้องกับงาน อาทิ ระบบการลงทะเบียน พิธีเปิดและปิดงาน คิวพิธีกร
 • เรียงร้อยลำดับงาน และกิจกรรมต่างๆ ในพิธีงาน
 • จัดหาสถานที่จัดงาน เรียนเชิญสื่อมวลชน และผู้ร่วมงาน
 • งานออกแบบและดำเนินการจัดทำนิทรรศการ ฉาก การ์ดเชิญ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ สูจิบัตร หนังสือ เป็นต้น
 • การตกแต่งบริเวณงานสอดคล้องกับ Theme
 • ดำเนินการด้านระบบภาพ เวที ฉาก
 • ผลิตสารคดี สปอตประชาสัมพันธ์องค์กร ทั้งในรูปแบบวิทยุ-โทรทัศน์รวมถึง สื่อ IT ต่างๆ
 • ผลิตป้ายแบนเนอร์ Cut out หรือ บอร์ดประชาสัมพันธ์ตามมุมเมือง
 • วางแผนสื่อประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่โครงการ หรือ งาน อาทิ

 – แผนงานสปอตโฆษณา

 – การเรียนเชิญผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องสนทนาร่วมในรายการโทรทัศน์

 – การเผยแพร่ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

 – การพูดข่าวประชาสัมพันธ์

 – การเผยแพร่ภาพงาน กิจกรรม ทางสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร

 • การถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์
 • จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) อาทิ กิจกรรมปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ
 • จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อวัตถุประสงค์ อาทิ การเดินทางเพื่อสุขภาพ เดินทางเพื่อแสวงบุญ และเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
 • การจัดเลี้ยงสังสรรค์ อาทิ งานคืนสู่เหย้า งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า
 • กิจกรรมเพื่อการกุศล
 • โรงพยาบาลศรีธัญญา : จัดทำสื่อสารคดี และแผนประชาสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ 50 ปี
 • การไฟฟ้านครหลวง :งานขอบคุณและสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ประจำปี 2551 ในโอกาสครบรอบ 50 ปี
 • กระทรวงศึกษาธิการ : จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และจัดทำรายการติวเตอร์แชนแนล หรือ Student Channel ตั้งแต่ปี 2552 – 2554
 • ธนาคารออมสิน : กิจกรรมเด็กไทยรักการออม, กิจกรรมในโครงการ ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน อาทิ

– จัดแถลงข่าวและพิธีมอบรางวัลโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและ จริยธรรม ระดับประเทศ ดำเนินงานเป็นประจำทุกปี 2550 – 2558

– จัดงานแถลงข่าวกิจกรรมการแข่งขันกีฬา การประกวดดนตรี การแข่งขันคณิตศาสตร์แก้ปัญหาและคณิตศาสตร์โอลิมปิกของ ธนาคารโรงเรียนประจำปี 2553 – 2558

 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย : จัดกิจกรรมปลูกปลูกป่า กฝผ. ปี 2555 – ปัจจุบัน
 • การอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

– กิจกรรมเสียงเล็กๆ จากเด็กด้ามขวาน จัดทำสารคดีและเปิดโอกาสให้เยาวชน จาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้เดินทางไปทัศนศึกษา และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ปี 2554 – ปัจจุบัน

 • สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย : จัดกิจกรรมเผยแพร่รณรงค์ป้องกันโรคไต เนื่องใน “สัปดาห์วันไตโลก” ปี 2557 – ปัจจุบัน
 • สภาการศึกษา : จัดกิจกรรมสมัชชาคุณธรรมนำความรู้
 • คณะกรรมการการเลือกตั้ง : จัดกิจกรรมสัญจรทั่วประเทศ 5 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 1 จังหวัด เพื่อรณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้ง
 • กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ : การประชาสัมพันธ์ “รณรงค์ให้คนไทยในต่างประเทศ ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง”
 • กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม : จัดพิธีถวายปฏิญญาและมอบรางวัล โครงการ “รักแม่ รักษ์แม่น้ำ”, กิจกรรมเสวนาและมอบรางวัล ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการดีเด่น ปี 2554
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ :การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ โดยจัดทำเป็นช่วงหนึ่งในรายการโทรทัศน์ และผลิตสารคดีผลการดำเนินงาน
 • อุทยานการเรียนรู้ TK Park : การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
 • การจัดสัมมนา “ พลังแห่งทีม พลังแห่งความสำเร็จ ”
 • การจัด WALK RALLY PROJECT
 • การจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเป็นผู้นำที่ดี ( LEADEE BUILDING )
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) : ร่วมสนับสนุนในกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล มหกรรมรวมพลคนรักชีวิต(ชีวา) ตั้งแต่ปี 2552-ปัจจุบัน
 • มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Unirersity) : การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ และการผลิตสปอตโฆษณาสถาบัน
 • บริษัท เอ ดี พี มัลติมีเดีย จำกัด : งาน BANGKOK AUDIO / VIDEO SHOW
 • สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน. : จัดทำพิธีเปิดตัวโครงการและผลิตสารคดี

– ซ่อมสร้าง ล้างใหม่ กศน. ทำให้

– ซ่อมสร้าง ล้างใหม่ จากใจพี่ช่วยน้อง กศน.ทำให้

– เปิดโครงการ OTOP Mini MBA ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนพัฒนา แก้คนจนมีงานทำ

 • การสื่อสารแห่งประเทศไทย เป็น บริษัท กสท จำกัด (มหาชน) : จัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการแปลงสภาพ
 • การประปานครหลวง เป็น บริษัท การประปานครหลวง จำกัด (มหาชน) : จัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการแปลงสภาพ
 • กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย : จัดประชุมสัมมนาโครงการ “รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่” ในการจัดสัมมนา “มหกรรมร่วมมือ ร่วมใจเพื่อความปลอดภัยทางถนน”
 • เซ็ลทรัลโฮม สรรพสินค้าวัสดุก่อสร้าง : จัดเวทีการแสดงในกิจกรรมส่งเสริมการขาย

กิจกรรมส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์บริษัท (CSR)


 • รายการ ชีวิตชีวา ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 : จัดกิจกรรมทัวร์สุขภาพเพื่อให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพกับผู้ชมรายการ ในชื่อกิจกรรม “สุขภาพดี ด้วยวิถีธรรมชาติ”
 • รายการ ชีวิตชีวา ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 : จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล มหกรรมรวมพลคนรักชีวิต (ชีวา)
 • การรับบริจาคและร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมรุนแรง ระยะเร่งด่วน : จังหวัดสุโขทัย  และจังหวัดอุตรดิตถ์ในช่วงเดือน เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม   2549
 • การรับบริจาคและร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตภาคกลาง : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, ชัยนาท และ สิงห์บุรีในช่วงเดือนตุลาคม  2549
 • การจัดกิจกรรม “รักนี้มีให้แม่” เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม 2549 : เพื่อการเป็นสื่อกลางในการรับบริจาคทุนทรัพย์สำหรับนำไปช่วยเหลือพี่น้องใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ

EVENT ORGANIZER


ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ

Plan Media