ธุรกิจเพื่อสังคม ดำรงคุณค่าแท้ๆ

#ธุรกิจเพื่อสังคม ดำรงคุณค่าแท้ๆ 

การสร้างองค์กรสิ่งสำคัญคือต้องมุ่งมั่นต่อสู้ ที่สำคัญคือต้องมีแรงบันดาลใจในการทำ การท้าทายในวิถีการจัดการคือสิ่งที่คนยอมรับเป็นการทำธุรกิจที่สร้างสรรค์และเป็นที่ยอมรับของสังคม
.
ในโลกยุคใหม่ไม่เพียงแค่ประสบความสำเร็จในธุรกิจอย่างเดียว แต่สิ่งสำคัญคือต้องประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการให้สังคมยอมรับด้วย
.
มีหลายเครื่องมือที่องค์กรยึดถือเพื่อให้มีภาพลักษณ์ เพื่อจดจำในเรื่องการทำเพื่อสังคม สังคมจดจำได้มากคือคำว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)องค์กรทุกระดับจะจัดงบประมาณจากผลกำไรส่วนหนึ่งเพื่อจัดกิจกรรมเป็นโครงการสร้างประโยชน์เพื่อสังคม ทำทุกปีแตกต่างออกไป ในประเทศไทยจะพบองค์กรหลายแห่งทำโครงการจนเป็นที่จดจำ นำไปใช้เป็นภาพลักษณ์ต่อความรับผิดชอบสังคมตลอดมา
.
มิติใหม่แห่งการสร้างการยอมรับในสังคมอุดมปัญญา องค์กรธุรกิจเริ่มปรับมุมมองสำคัญในด้านกิจกรรมเพื่อสังคม (SE : Social Enterprise) หรือองค์กรสร้างสังคมให้มีมิติแห่งการแบ่งปัน
.
สังคมที่ดีคือสังคมแห่งการเรียนรู้ และการยอมรับกิจการเพื่อสังคมคือธุรกิจปกติที่ทำแล้วสร้างมูลค่าให้สังคมโดยการจัดการธุรกิจทั่วไป สิ่งที่แตกต่างคือการบริหารจัดการจะทำเพื่อสังคมดำรงคุณค่า การดูแลกิจการเพื่อสังคมในมิติแห่งการดูแลสิ่งแวดล้อม
.
การสร้างองค์กรที่ไม่ทำลายมลภาวะ การเป็นธุรกิจที่ส่งเสริมให้โอกาสกับคนพิการมีงานทำอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้คนไร้บ้านมีงานทำ ฝึกฝีมือแรงงาน แม้ผู้ถูกจองจำเมื่อออกจากสถานที่กักขังได้รับการฝึกให้มีฝีมือกลายเป็นพ่อครัวชั้นนำในร้านอาหารกิจการเพื่อสังคม และไม่กลับเข้าสถานที่กักขัง ทั้งยังถือเป็นการสร้างคุณค่าภายใน ลดการสูญเสียกำลังทรัพยากรมนุษย์ สำคัญคือการทำให้สังคมมีคุณค่า ให้ฐานะของคนด้อยโอกาสในสังคมให้มีพลัง มีที่ยืน มีหลักคิด การดำรงอยู่อย่างยั่งยืน
.
ประเทศอังกฤษถือเป็นประเทศที่สร้างมุมมองให้เกิดกิจการเพื่อสังคมในมิติอย่างสร้างสรรค์ รัฐบาลสนับสนุนทั้งเรื่องงบประมาณ สนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยต่ำ ลดภาษี แต้มต่อในการได้รับงานภาครัฐ ทำให้กิจการเพื่อสังคมของอังกฤษได้รับการยอมรับอย่างดียิ่ง โดยภาพรวมประเทศอังกฤษถือเป็นแม่แบบสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่เรียกว่า กิจการเพื่อสังคม
.
ฉบับหน้าจะเล่าสถานการณ์สำคัญกิจการเพื่อสังคมในเมืองไทยเป็นเช่นใด
.
รศ.ดร. ชลวิทย์ เจียรจิตต์ 
คณะสังคมศาสตร์ มศว.