ปัญหาและข้อเสนอ แก้ไขปัญหาจราจร ระยะสั้น

#ปัญหาและข้อเสนอ #แก้ไขปัญหาจราจร #ระยะสั้น

1. #ขยายเวลาชั่วโมงเร่งด่วน (peak hours) ในช่วงเช้า โดยดึงคนขับรถให้ออกเช้าขึ้นหรือสายขึ้น โดยรัฐสนับสนุนค่าผ่านทางด่วน และค่าโดยสารรถไฟฟ้า ทั้งนี้ในสิงคโปร์ ดำเนินการวิธีนี้โดยผู้ใช้รถไฟฟ้าก่อน 5.30 น. ใช้บริการฟรี

2. #การกำหนดช่องทาง HOV (heavy occupancy vehicle ซึ่งมีแล้ว แต่ไม่ได้รับความนิยม ทั้งนี้ให้สำรวจเส้นทางสำคัญ HOV คือ รถที่มีผู้โดยสารมาก และจะเพิ่มจำนวนของ passenger 1.1 คนต่อคัน และลดจำนวนรถลง ทั้งนี้รวมถึงกานกำหนดให้รถ taxi สามารถรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นระหว่างทางโดยความสมัครใจของผู้โดยสารคนแรก ซึ่งทำให้ภาระค่าโดยสารถูกลงด้วย

3. #กำหนดแนวเขตก่อสร้าง โครงการขนาดใหญ่อย่างชัดเจน ซึ่งมีมาตรฐานแล้ว เช่น มาตรฐานการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ในเมือง ของสำนักนโยบายและแผนจราจรและขนส่งหลีกเลี่ยงหรือลดจำนวนการเปิดช่องเลี้ยวขวาซึ่งจะทำใฟ้รถทางตรงมีความจุถนนลดลงมาก (รถเลี้ยวขวา 1 คันเท่ากับ รถทางตรง 1.6 คัน)

4. #เคร่งครัดทางลัดทางเลี่ยง (detour) สำหรับบริเวณการก่อสืร้างโครงการรถไฟฟ้า โดยขอความร่วมมือกับส่วนราชการใกล้เคียง เพื่อเลี่ยงทางลดปริมาณการจราจร ซึ่งปกติเอกส่ารแนบสัญญาก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องนำเสนอ

.
#การแก้ไขปัญหาระยะยาว

1. #ลดการส่งเสริมให้ใช้รถยนตร์นั่ง โดยแก้ไข พรบ.ควบคุมอาคารที่กำหนดให้มีที่จอดรถในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ เป็นห้ามสร้างที่จอดรถยนตร์ในอาคารที่ใกล้ระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่
2. #อาคารพาณิชย์เดิมในเส้นทางขนส่งมวลชน อนุญาติให้เปลี่ยนที่จอดรถเป็นพื้นที่ขาย โดยส่งเสริมสนับสนุนทุกทาง และต้องกำหนดพื้นที่ในโครงการจัดทำเป็นแถวคอยรถสาธารณะ (taxi stands) อย่างเป็นระบบ 
3. #กำหนดให้ที่จอดรถ ส่งเสริมรถประเภท HOV และให้ยกเลิกการจอดรถยนตร์ฟรีเมื่อซื้อของจำนวนตามกำหนด และอาจให้รัฐเป็นผู้เก็บค่าจอดรถยนต์หักจากภาษีที่อาคารต้องจ่ายให้รัฐ 
4. #กำหนดพื้นที่ถนนที่ต้องชำระค่าเข้า (road pricing) ในชั่วโมงเร่งด่วน
5. #สร้างระบบโดยสารขนส่งหลายประเภท (multi-mode transportation)อย่างจริงจัง เป็นระบบ 
6. #ค่าโดยสารรถไฟฟ้าแพงเกินกว่าผู้โดยสารทั่วไปจะรับได้ รัฐต้องเชื่อมโยงและอุดหนุนค่าโดยสาร
.

รศ.เอนก ศิริพานิชกร
ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วสท. และ
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการ
วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี