เกี่ยวกับเรา

  บริษัท สาระศิลป์ไทยทัศน์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541
ภายใต้การดำเนินการและบริหารงาน โดยคุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์
รวมถึงบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะในสายงานด้านต่างๆ

BRAND For JOB

บริษัท สาระศิลป์ไทยทัศน์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 ภายใต้การดำเนินการและบริหารงาน โดยคุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์ รวมถึงบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะในสายงานด้านต่างๆ ซึ่งทางบริษัทได้วางเป้าหมาย ในการผลิตงานคุณภาพทางสายงานสื่อสารมวลชน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม และเพื่อรองรับกับการขยายตัวขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้ผลิตรายการโทรทัศน์หลากหลายรูปแบบ อาทิ รายการวิเคราะห์ข่าว สุขภาพ อาหาร พลังงานและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี

WORK For TEAM

บริษัท สาระศิลป์ไทยทัศน์ จำกัด มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีทักษะและขีดความสามารถที่หลากหลาย และพร้อมปรับแนวคิดให้ทันยุคสมัยตลอดเวลา จึงทำให้บริษัทขนาดย่อมแห่งนี้มีศักยภาพและได้รับการยอมรับเรื่องผลงานเท่ากับบริษัทขนาดใหญ่ แต่มีความคล่องตัวในการดำเนินงานมากกว่า

ด้วยข้อมูลและประสบการณ์กว่า 18 ปี ในการผลิตรายการโทรทัศน์

ทำให้ ” บริษัท สาระศิลป์ไทยทัศน์ จำกัด ” มีศักยภาพที่จะให้บริการ

งานการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน องค์กร หรือสินค้าการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการตลาด รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ด้วยข้อมูลและประสบการณ์กว่า 18 ปี ในการผลิตรายการโทรทัศน์

ทำให้ ” บริษัท สาระศิลป์ไทยทัศน์ จำกัด ” มีศักยภาพที่จะให้บริการ

งานการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน องค์กร หรือสินค้าการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการตลาด รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายการของเรา