BRAND For JOB

      บริษัท สาระศิลป์ไทยทัศน์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 ภายใต้การดำเนินการและบริหารงานโดย “คุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์” รวมถึงบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะในสายงานด้านต่างๆ ซึ่งทางบริษัทได้วางเป้าหมายในการผลิตงานคุณภาพทางสายงานสื่อสารมวลชน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม และเพื่อรองรับกับการขยายตัวขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้ผลิตรายการโทรทัศน์หลากหลายรูปแบบ อาทิ รายการวิเคราะห์ข่าว สุขภาพ อาหาร พลังงานและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ด้วยข้อมูลและประสบการณ์กว่า 18 ปี ในการผลิตรายการโทรทัศน์ ทำให้ ” บริษัท สาระศิลป์ไทยทัศน์ จำกัด ” มีศักยภาพที่จะให้บริการ งานการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน องค์กร หรือสินค้าการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการตลาด รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

WORK For TEAM

บริษัท สาระศิลป์ไทยทัศน์ จำกัด มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีทักษะและขีดความสามารถที่หลากหลาย และพร้อมปรับแนวคิดให้ทันยุคสมัยตลอดเวลา จึงทำให้บริษัทขนาดย่อมแห่งนี้มีศักยภาพและได้รับการยอมรับเรื่องผลงานเท่ากับบริษัทขนาดใหญ่ แต่มีความคล่องตัวในการดำเนินงานมากกว่า ด้วยข้อมูลและประสบการณ์กว่า 18 ปี ในการผลิตรายการโทรทัศน์ ทำให้ “บริษัท สาระศิลป์ไทยทัศน์ จำกัด” มีศักยภาพที่จะให้บริการงานการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน องค์กร หรือสินค้าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • 889A660C-00FE-4CAF-B183-50D8D19EF515
  • 374BC323-96D4-4490-9339-ADF66C88C694
  • 6DFA52E4-3C7C-4979-A399-42C595CD3D5F
  • 2EADD00C-171A-4A43-A642-57C22984DD23
  • 2E5F9A72-0C55-4FC5-9520-45AD0C697754
  • 0D9ABADC-9B78-46A2-9FE0-2C3102ADA6CA
  • 0C873593-D00F-468A-B30C-017E88FFAEB8
  • C1E235E9-2252-40F3-AA40-FF80B03DA9FE

ผู้บริหาร

Pellentesque pellentesque eget tempor tellus.