BRAND For JOB

      บริษัท สาระศิลป์ไทยทัศน์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 ภายใต้การดำเนินการและบริหารงานโดย “คุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์” รวมถึงบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะในสายงานด้านต่างๆ ซึ่งทางบริษัทได้วางเป้าหมายในการผลิตงานคุณภาพทางสายงานสื่อสารมวลชน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม และเพื่อรองรับกับการขยายตัวขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้ผลิตรายการโทรทัศน์หลากหลายรูปแบบ อาทิ รายการวิเคราะห์ข่าว สุขภาพ อาหาร พลังงานและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ด้วยข้อมูลและประสบการณ์กว่า 18 ปี ในการผลิตรายการโทรทัศน์ ทำให้ ” บริษัท สาระศิลป์ไทยทัศน์ จำกัด ” มีศักยภาพที่จะให้บริการ งานการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน องค์กร หรือสินค้าการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการตลาด รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

WORK For TEAM

บริษัท สาระศิลป์ไทยทัศน์ จำกัด มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีทักษะและขีดความสามารถที่หลากหลาย และพร้อมปรับแนวคิดให้ทันยุคสมัยตลอดเวลา จึงทำให้บริษัทขนาดย่อมแห่งนี้มีศักยภาพและได้รับการยอมรับเรื่องผลงานเท่ากับบริษัทขนาดใหญ่ แต่มีความคล่องตัวในการดำเนินงานมากกว่า ด้วยข้อมูลและประสบการณ์กว่า 18 ปี ในการผลิตรายการโทรทัศน์ ทำให้ “บริษัท สาระศิลป์ไทยทัศน์ จำกัด” มีศักยภาพที่จะให้บริการงานการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน องค์กร หรือสินค้าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง